Yunnan i Kina jan-feb 2005

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | next |


Kina2005_0001.JPG
Kina2005_0001.JPG
Kunming
jan 10, 2005

Kina2005_0002.JPG
Kina2005_0002.JPG
jan 11, 2005

Kina2005_0003.JPG
Kina2005_0003.JPG
jan 11, 2005

Kina2005_0004.JPG
Kina2005_0004.JPG
jan 11, 2005

Kina2005_0005.JPG
Kina2005_0005.JPG
jan 11, 2005

Kina2005_0006.JPG
Kina2005_0006.JPG
Dali
  jan 12, 2005

Kina2005_0007.JPG
Kina2005_0007.JPG
jan 12, 2005

Kina2005_0008.JPG
Kina2005_0008.JPG
jan 12, 2005

Kina2005_0009.JPG
Kina2005_0009.JPG
jan 12, 2005

Kina2005_0010.JPG
Kina2005_0010.JPG
jan 12, 2005

Kina2005_0011.JPG
Kina2005_0011.JPG
jan 12, 2005

Kina2005_0011B.JPG
Kina2005_0011B.JPG
jan 12, 2005

Kina2005_0012.JPG
Kina2005_0012.JPG
jan 12, 2005

Kina2005_0013.JPG
Kina2005_0013.JPG
jan 12, 2005

Kina2005_0014.JPG
Kina2005_0014.JPG
jan 13, 2005

Kina2005_0015.JPG
Kina2005_0015.JPG
jan 13, 2005

Kina2005_0016.JPG
Kina2005_0016.JPG
jan 13, 2005

Kina2005_0017.JPG
Kina2005_0017.JPG
jan 13, 2005

Kina2005_0018.JPG
Kina2005_0018.JPG
jan 13, 2005

Kina2005_0019.JPG
Kina2005_0019.JPG
jan 13, 2005

Kina2005_0020.JPG
Kina2005_0020.JPG
jan 13, 2005

Kina2005_0021.JPG
Kina2005_0021.JPG
jan 13, 2005

Kina2005_0022.JPG
Kina2005_0022.JPG
jan 13, 2005

Kina2005_0022B.JPG
Kina2005_0022B.JPG
jan 13, 2005

Kina2005_0023.JPG
Kina2005_0023.JPG
jan 13, 2005

Kina2005_0024.JPG
Kina2005_0024.JPG
jan 13, 2005

Kina2005_0026.JPG
Kina2005_0026.JPG
jan 13, 2005

Kina2005_0027.JPG
Kina2005_0027.JPG
jan 13, 2005

Kina2005_0028.JPG
Kina2005_0028.JPG
Lijiang
  jan 14, 2005

Kina2005_0029.JPG
Kina2005_0029.JPG
jan 14, 2005

Kina2005_0030.JPG
Kina2005_0030.JPG
jan 14, 2005

Kina2005_0031.JPG
Kina2005_0031.JPG
jan 14, 2005

Kina2005_0032.JPG
Kina2005_0032.JPG
jan 14, 2005

Kina2005_0033.JPG
Kina2005_0033.JPG
Snow mountain
jan 15, 2005

Kina2005_0034.JPG
Kina2005_0034.JPG
jan 15, 2005

Kina2005_0035.JPG
Kina2005_0035.JPG
jan 15, 2005

Kina2005_0036.JPG
Kina2005_0036.JPG
jan 15, 2005

Kina2005_0037.JPG
Kina2005_0037.JPG
jan 15, 2005

Kina2005_0038.JPG
Kina2005_0038.JPG
jan 15, 2005

Kina2005_0039.JPG
Kina2005_0039.JPG
jan 15, 2005

Kina2005_0040.JPG
Kina2005_0040.JPG
jan 15, 2005

Kina2005_0041.JPG
Kina2005_0041.JPG
jan 15, 2005

Kina2005_0042.JPG
Kina2005_0042.JPG
jan 15, 2005

Kina2005_0043.JPG
Kina2005_0043.JPG
jan 15, 2005

Kina2005_0044.JPG
Kina2005_0044.JPG
jan 15, 2005

Kina2005_0045.JPG
Kina2005_0045.JPG
jan 16, 2005

Kina2005_0046.JPG
Kina2005_0046.JPG
jan 16, 2005

Kina2005_0047.JPG
Kina2005_0047.JPG
jan 16, 2005

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | next |

bildsida